Erasmus+ Programı 2017-1-TR01-KA103-037481 ve 2018-1-TR01-KA103-049915 numaralı projeleri kapsamında 2018-2019 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

 

Söz konusu ilan 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Belirtilen dönem dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerinin bağlı olduğu Enstitü/Fakülte/YO/MYO’lara ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. Kontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir. Koordinatörlük, Ulusal Ajans Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının tüm seçilecek öğrencilere yetmemesi durumunda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak katılmalarına karar verebilir.

            Öğrenciler tercih yaparken sadece “https://erasmus.usak.edu.tr/menu/3673” bağlantısında yer alan ve kendi bölümleri ile anlaşma sağlanmış üniversiteleri seçebilirler. Başvuru esnasında yaptığınız tercihler mücbir bir sebep olmaksızın değiştirilmeyecektir.

İLAN TARİHİ: 01.10.2018

SON BAŞVURU TARİHİ: 15.10.2018 ( Mesai bitiminde sistem başvuruya kapatılacaktır)

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-     Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu Online başvuru bağlantısından(Bağlantı 1 Ekim itibariyle aktif olacaktır.) başvuru yapıldıktan sonra alınacak imzalı çıktı

2-      1 adet fotoğraf

3-      Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak poşet dosya içerisinde, AB &Uluslararası İlişkiler Ofisi Sekreteryasına (Nurgen TUFAN) teslim edilmelidir. Eksik belge ve eksik/ yanlış bilgi ile yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz olarak uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilebilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilir).

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

·         Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması;

 a. Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması

b. İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, güncel YÖK dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacak ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Aday öğrencilerin puan sıralaması anabilim enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu için ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içinde yapılacaktır. Oluşturulan puan sıralamalarına bakılarak bütçenin elverdiği kontenjanlar dâhilinde Erasmus+ hareketliliğe katılacak öğrenciler seçilecektir. 2018/2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ø  Akademik başarı düzeyi                       : % 50

Ø  Dil seviyesi *:                                         : % 50

 

 

Toplam yüz puan üzerinden

 

Ø  Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Ø  Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan**

Ø  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan

Ø  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Ø  Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Erasmus+ Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlardan: -5 puan

 

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.

Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (önlisans-lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar faydalanabilir.*** Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus+ faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

KONTENJANLAR:

Üniversitemizin ikili anlaşmaları ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisine https://erasmus.usak.edu.tr/menu/3673 adresinden ulaşılabilir. Sadece bu listede yer alan ve ikili anlaşması bulunan birimlerden öğrenci gönderilebilecektir.  Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını ilgili üniversitelerin web sayfalarından inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.

Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

2018-2019 Bahar dönemi öğrenim hareketliliği kapsamında üniversitemize ayrılan hibe bütçesi ve Ulusal Ajans’ın yayınladığı Yükseköğretim Kurumları için ERASMUS Uygulama El Kitabı’nda yer alan kriterler göz önüne alınarak her bir Enstitü, Fakülte ve YO için beş (5) ve her bir MYO için üç (3) kontenjan ayrılması planlanmıştır. Bu birimlerden herhangi birinden öğrenci gönderilemediği takdirde kontenjanı diğer bir birime devredilebilir. ****

2017-1-TR01-KA103-037481 Proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek öğrenciler için hibe miktarları tablodaki gibi olacaktır.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,  Birleşik Krallık


500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya


400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

 

 

2018-1-TR01-KA103-049915 Proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek öğrenciler için hibe miktarları tablodaki gibi olacaktır.

 

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

 

 

 HİBELER:

 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

ÖZEL KOŞULLAR:

Ø  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen toplam bütçe belirlidir. Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş tarih aralığını içeren bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.

Ø  Öğrencilerin hareketlilikten faydalanmaları için Erasmus Ofisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulundan öğrencinin hareketliliğe katılmasına engel bulunmadığına dair olur alınacaktır. Adına olur alınan aday öğrenciler hareketliliğe kesin olarak hak kazanmış sayılacaktır. Kayıtlı oldukları birimden olur alınamayan adayların hareketlilik hakkı bulunmayacaktır.

Ø  Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.

·         Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır.  Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

NOT: Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

Ø  Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek, derslerin çoğunluğundan başarısız olmak ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenecek hibede kesinti yapılabilir.

Ø  Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 60 puan alması istenmektedir.

Ø  Engelli öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus+ hibesini geçemez.

 

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

01.10.2018   Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği İlanı için İnternet üzerinden başvuru

                       ve belge teslimi için başlangıç tarihi

15.10.2018    Başvuruların son teslim tarihi (online başvuru işlemini bu tarihte yapan adaylar

16.10.2018 tarihinde evraklarını teslim edebilirler)

19.10.2018   Yabancı Dil Sınavı

25.10.2018  Ön değerlendirme sonuçların ilanı

Ön değerlendirme sonuçlara itiraz süresi Sonuçların ilanını takiben 7 gün içerisinde (dilekçe ile Koordinatörlüğümüze yapılacaktır)

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda öncelikle internetten (https://hareketlilik.usak.edu.tr) gerçekleştirildikten sonra belgeler imzalı olarak AB& Uluslararası ilişkiler Ofisi Sekreterliğine teslim edilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste üniversitenin ana sayfasında ve Koordinatörlük web sayfasında ilan edilecektir.

*19/10/2018 tarihindeki Erasmus Yabancı Dil Sınavına ait sonuçlar kullanılacaktır. Yabancı Dil Sınav Sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulundan doğrudan Koordinatörlüğümüze gönderilmektedir. Öğrencilerimiz sadece sınavlara katılacaklardır.

**12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

*** Ulusal Ajans tarafından Erasmus hareketliliklerinden aynı öğretim kademesi içinde faydalanma süresi maksimum 12 ay olarak belirtilmektedir. Fakat yapılan ikili anlaşmaların şartlarına göre ve üniversitemize ayrılan Erasmus+ bütçesi kapsamında daha fazla öğrenciyi faydalandırmak amacıyla öğrenim hareketliliği yalnızca 1 dönem için hibeli olarak desteklenmektedir.

****ERASMUS faaliyetlerinden hibesiz olarak faydalanmak isteyenlerin de ERASMUS hareketliliği için gerekli minimum koşulları sağlayarak başvuru da bulunması ve yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi gerekmektedir.

 


01 Ekim 2018